REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób zawierania umów na odległość przez CEMPEL KRZYSZTOF "POLI-SZER" z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, za pośrednictwem strony internetowej poliszer.pl (zwanej dalej: „Stroną Internetową”).
§ 1 Definicje
1. Biuro Usługodawcy - oznacza miejsce przeznaczone do obsługi Użytkowników, pod adresem: Poli-szer Krzysztof Cempel, ul. Powstańców Śląskich 181, 44-268 Jastrzębie-Zdrój.
2. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
3. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Użytkownikowi przez Usługodawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
4. Dostawca - oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje Usługodawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.
5. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
6. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
7. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.
8. Strona Internetowa - oznacza strony internetowe, pod którymi Usługodawca prowadzi Stronę Internetową, działające w domenie poliszer.pl.
9. Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Usługodawcę w Ofercie, mogący być przedmiotem Umowy.
10. Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Użytkownikowi lub Usługodawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
11. Umowa - oznacza umowę zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Użytkownikiem a Usługodawcą.
12. Usługodawca - oznacza Krzysztoaf Cempel prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą CEMPEL KRZYSZTOF "POLI-SZER" z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (44-268), ul. Powstańców Śląskich 181, NIP: 6331057391, REGON: 240188360, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii; e-mail: biuro@poliszer.pl, będącego jednocześnie właścicielem Strony Internetowej.
13. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa.
§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie z Strony Internetowej
1. Wszelkie prawa do Strony Internetowej, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Usługodawcy wyrażoną na piśmie.
2. Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie z Strony Internetowej było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 66 lub FireFox 60 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.
3. Usługodawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Użytkowników ze Strony Internetowej, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej.
4. W celu złożenia zamówienia na Stronie Internetowej za pośrednictwem poczty elektronicznej konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.
5. W celu złożenia zamówienia na Stronie Internetowej przez telefon, konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego numeru telefonu oraz aktywnego konta poczty elektronicznej.
6. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Strony Internetowej, Strony Internetowej lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
7. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
8. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Strony Internetowej w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy, tj. działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści niezwiązanych z działalnością Usługodawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.
§ 3 Zamówienia
1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej nie stanowią oferty Usługodawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Użytkowników do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
2. Użytkownik może składać zamówienia na Stronie Internetowej za pośrednictwem poczty elektronicznej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
3. Użytkownik może składać zamówienia na Stronie Internetowej za pośrednictwem telefonu w godzinach i dniach wskazanych na Stronie Internetowej.
4. Użytkownik składający zamówienie za pośrednictwem telefonu, wykorzystuje do tego numer telefoniczny podany przez Usługodawcę na Stronie Internetowej. Podczas rozmowy telefonicznej Użytkownik wskazuje Usługodawcy nazwę Towaru spośród Towarów znajdujących się na Stronie Internetowej, ilość Towaru jaką chciałby zamówić oraz określa sposób i adres Dostawy oraz formę płatności, a także wskazuje, wedle wyboru, swój adres poczty elektronicznej albo adres korespondencyjny w celu potwierdzenia przez Usługodawcę treści proponowanej umowy oraz potwierdzenia zamówienia – w razie gdyby doszło do zawarcia Umowy sprzedaży pomiędzy Użytkownikem, a Usługodawcą. Każdorazowo podczas rozmowy telefonicznej, Usługodawca informuje Użytkownika o cenie łącznej wybranych Towarów oraz łącznym koszcie wybranego sposobu Dostawy, a także o wszystkich dodatkowych kosztach jakie Użytkownik zobowiązany byłby ponieść, gdyby doszło do zawarcia Umowy sprzedaży.
5. Usługodawca potwierdza Użytkownikowi treść zaproponowanej Umowy sprzedaży, utrwaloną – według wyboru Użytkownika - na papierze, bądź w formie wiadomości elektronicznej – przy czym potwierdzenie następuje przed zawarciem Umowy sprzedaży.
6. Oświadczenie Użytkownika o zawarciu Umowy sprzedaży, złożone przez niego po otrzymaniu od Usługodawcy potwierdzenia, o którym mowa powyżej w §3 ust. 5, jest utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku.
7. Po zawarciu Umowy sprzedaży za pośrednictwem telefonu, Usługodawca prześle na Trwałym nośniku, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej lub korespondencyjny informację zawierającą potwierdzenie warunków Umowy sprzedaży. Potwierdzenie zawiera w szczególności: określenie Towaru będącego przedmiotem Umowy sprzedaży, jego cenę, koszt Dostawy i informację o wszelkich innych kosztach jakie Użytkownik zobowiązany jest ponieść w związku z Umową sprzedaży.
8. Użytkownik składający zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyła je na adres e-mail podany przez Usługodawcę na Stronie Internetowej. Użytkownik w wiadomości przesyłanej do Usługodawcy, podaje w szczególności: nazwę Towaru oraz jego ilość, spośród Towarów prezentowanych na Stronie Internetowej oraz swoje dane teleadresowe.
9. Po otrzymaniu od Użytkownika drogą elektroniczną wiadomości o której mowa w §3 ust. 8, Usługodawca przesyła Użytkownikowi zwrotną wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając swoje dane rejestrowe, cenę wybranych Towarów oraz możliwe formy płatności oraz sposób Dostawy wraz z jego kosztem, jak też informacje o wszystkich dodatkowych płatnościach jakie Użytkownik miałby ponieść z tytułu Umowy sprzedaży. Wiadomość zawiera także informację dla Użytkownika, że zawarcie przez niego Umowy sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar. Na podstawie podanych przez Usługodawcę informacji, Użytkownik może złożyć zamówienie, przesyłając wiadomość elektroniczną do Usługodawcy wskazując wybraną formę płatności oraz sposób Dostawy.
Do wiadomości e-mail, o której mowa powyżej, dołączony jest Regulamin Strony Internetowej oraz Polityka Prywatności.
10. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Usługodawcy przez Użytkownika oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
11. Po złożeniu zamówienia, Usługodawca przesyła na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.
12. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Usługodawca przesyła na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Usługodawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §3 ust. 10 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Użytkownika zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
13. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Usługodawca potwierdza Użytkownikowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku, na adres poczty elektronicznej Użytkownika lub pisemnie na wskazany przez Użytkownika podczas Rejestracji lub składania zamówienia adres.
§ 4 Dostawa
1. Usługodawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Usługodawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy bez wad.
3. Zamówione Towary są dostarczane do Użytkownika za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.
4. W dniu wysłania Towaru do Użytkownika przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Użytkownika informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Usługodawcę.
5. Użytkownik obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Użytkownik ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
6. Usługodawca, zgodnie z wolą Użytkownika, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.
7. W przypadku nieobecności Użytkownika pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Użytkownik będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Strony Internetowej przez Dostawcę, Usługodawca skontaktuje się z Użytkownikem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Użytkownikem termin i koszt Dostawy.
§ 5 Rękojmia i reklamacje
1. Usługodawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Usługodawca jest odpowiedzialny względem Użytkownika, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia)
2. Jeżeli Towar ma wadę, Użytkownik może:
a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, chyba że Usługodawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.
Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Usługodawcę albo Usługodawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Użytkownik może zamiast zaproponowanego przez Usługodawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Użytkownika jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Usługodawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Użytkownika inny sposób zaspokojenia.
b) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Usługodawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika.
Usługodawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Użytkownika, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Użytkownika jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Usługodawca.
3. Użytkownik, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Usługodawcy. W wypadku Użytkownika będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Usługodawca.
4. Usługodawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Użytkownikowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Użytkownik może odstąpić od Umowy lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Użytkownik żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
5. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy, Użytkownik może kierować przykładowo w formie pisemnej na adres Usługodawcy.
6. Usługodawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy zgłoszonej przez Użytkownika.
7. Użytkownik może zgłosić Usługodawcy również reklamację w związku z realizacją Umowy, której przedmiotem jest Usługa odpłatna. Reklamacja może być złożona przykładowo w formie elektronicznej i przesłana na adres biuro@poliszer.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Użytkownikowi odpowiedzi.
8. Usługodawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
§ 6 Odstąpienie od Umowy
1. Użytkownik będący Konsumentem, który zawarł Umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się:
a) dla Umowy, w wykonaniu której Usługodawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności - od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż Dostawca.
Konsument może odstąpić od Umowy składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres Usługodawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Usługodawcy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej pod adresem: Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Konsument może odstąpić od Umowy, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej pod adresem: Elektroniczny Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Usługodawca niezwłocznie potwierdza Konsumentowi otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem strony internetowej.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy jest ona uważana za niezawartą.
4. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
5. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
6. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Usługodawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Usługodawcy przed upływem tego terminu.
7. W wypadku odstąpienia Użytkownik będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
8. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Usługodawca informuje Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej.
9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
10. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
§ 7 Ochrona danych osobowych
1. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.
§ 8 Postanowienia końcowe
1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Użytkownikami będącymi Przedsiębiorcami Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Użytkownika będącego Przedsiębiorcą.
2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej.
3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
4. Usługodawca informuje Użytkownika będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Usługodawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Usługodawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Użytkownika. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej. Usługodawca poinformuje Użytkownika na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
6. Umowy ze Usługodawcą zawierane są w języku polskim.
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.03.2020 r.